Školní speciální pedagog

Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Náplň práce školního speciálního pedagoga vychází ze specifik naší základní školy. Jedna ze základních podmínek úspěchu v poskytování poradenských služeb na škole je právě schopnost reagovat na reálné vzdělávací potřeby žáků školy.Školní speciální pedagog ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko:

  • úzce spolupracuje s celým týmem školního poradenského pracoviště
  • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané
  • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte a poskytuje podporu pro žáky vyžadující podpůrná opatření v průběhu vzdělávání (plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány)
  • vyhodnocuje účinnost aplikovaných podpůrných opatření, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy
  • pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými individuálně i skupinově
  • průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování, hledá optimální vzdělávací cesty
  • provádí diagnostické, reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy
  • poskytuje konzultace a metodickou pomoc zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům
  • spolupracuje s třídním učitelem v oblasti práce s třídním koletivem
  • integruje poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných školských poradenských zařízení (PPP, SPC, aj.)Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Na školního speciálního pedagoga se tedy mohou obracet učitelé školy, žáci i rodiče. Všechny informace, které speciální pedagog při své práci získá, jsou vázány profesionálním tajemstvím a jsou pouze pro potřebu speciálního pedagoga. Při své práci se speciální pedagog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem – není profesionálně podřízen ředitelství školy.Těším se na vzájemnou spolupráci!

Školní speciální pedagog

Mgr. Andrea Filipiová

čtvrtek a pátek (přítomnost)

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029