Základní informace k přijímacímu řízení 2020/21

Informace kariérového poradce k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2020 - 2021 jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT.

Říjen 2020 

Dne 20.22. 10. 2020 od 15:00 proběhnou individuální konzultace  žáků  9. ročníku a jejich zákonných zástupců s kariérovou a výchovnou poradkyní.               

Přehled středních škol můžete sledovat – www.stredniskoly.czwww.atlasskolstvi.czwww.vyberskoly.cz  

V hodinách  zaměřených na profesní orientaci se žáci seznamují s webovou stránkou  www.infoabsolvent.cz   a profesní orientaci si ujasňují profitestem a zhlédnutím videí jednotlivých oborů.  

Do 30. 10. 2020 musí být zveřejněny na webových stránkách SŠ kritéria přijímacího řízení do středních škol, ve kterých se konají talentové zkoušky. 

 

Listopad 2020     

Žáci obdrží katalog SŠ v tištěné podobě.  

SŠ organizují Dny otevřených dveří - tzv. DOD (sledujte webové stránky SŠ, žáci navštěvují individuálně s rodiči) 

Burza  v Boskovicích - 6. 11. 2020 – Sokolovna Boskovice – ZRUŠENO! 

Festival vzdělávání v Brně  - 20. – 21. listopad 2020 – ZRUŠENO! 

On – line veletrh budeme se žáky sledovat na stránkách www.vyberskoly.cz 

Před návštěvou burzy nebo DOD na  vždy informují rodiče o nepřítomnosti svých dětí TU předem prostřednictvím Edupage! 

Do 30. 11. 2020 je třeba podat řediteli střední školy s talentovou zkouškou přihlášku. 

Zákonný zástupce převezme od kariérového poradce předvyplněné přihlášky na obory s talentovou zkouškou a zápisový lístek.  

ÚDAJE (bydliště a uvedený zákonný zástupce) NA ZÁPISOVÉM LÍSTKU A NA PŘIHLÁŠCE NA SŠ SE MUSÍ SHODOVAT ! 

Prosinec 2020 

Po domluvě možnost individuálních konzultací s kariérovým poradcemse školním speciálním pedagogem vyučujícími hlavních předmětů. 

  

Leden 2021 

Vyplňování přihlášek na SŠ „ nanečisto  – žáci s KP v hodinách . 

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených níže. 

Do 31. 1. 2021 budou zveřejněna kritéria a termíny přijímacího řízení na  bez talentové zkoušky. 

 

Únor 2021 

Třídní učitel připravuje ve spolupráci s kariérovým poradcem 2 formuláře přihlášek na SŠ pro první kolo přijímacího řízení. Žáci obdrží oba vyplněné formuláře a rodičům je tato skutečnost oznámena na Edupage. 

Rodiče s dětmi DOVYPLŇUJÍ údaje vpřihlášce -  osobní údaje (datum narození, osobní údaje rodičů, podpisy a místo. 

 

Březen 2021 

D28. 2. 2021 (resp. 1. 3. 2021) musí být odevzdány přihlášky na střední škole.  

Přihlášku odevzdává uchazeč (zákonný zástupce). 

Zákonný zástupce žáka převezme zápisový lístek na třídní schůzce od kariérového poradce. Tento lístek je nutný k potvrzení zájmu uchazeče o vzdělání na příslušné SŠ. 

 

ÚDAJE NA ZÁPISOVÉM LÍSTKU A NA PŘIHLÁŠCE NA SŠ SE MUSÍ SHODOVAT! 

(bydliště a uvedený zákonný zástupce) 

 

Duben 2021 

Je umožněno promíjet přijímací zkoušku z češtiny osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo ČR.  

Při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost češtiny pohovorem.  

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) pro rok 2021: 

 

Typ oboru 

  1. řádný  

termín 

  1. řádný  

      termín 

  1. náhradní  

termín 

  1. náhradní 

termín 

Čtyřleté obory 

Pondělí 12. 4. 2021 

Úterý 13. 4. 2021 

12. 5. 2021 

13. 5. 2021 

Šestiletá a osmiletá 

 gymnázia 

 

Středa14. 4. 2021 

 

Čtvrtek 15. 4. 2021 

 

12. 5. 2021 

 

13. 5. 2021 

 

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 %. 

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Termíny přijímacího řízení pro obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem: od 22. 4. do 30. 4. 2021 

 

Rozhodující je pro uchazeče oznámení výsledku přijímacího řízení školou, v jehož rámci škola zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (místo zaslání rozhodnutí o přijetí) na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy). Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí písemně. 

 

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu o přijetí musí rodiče odevzdat zvolené škole zápisový lístek a potvrdit tak, že dítě na školu ve školním roce 2021/202nastoupí.  Jedinou výjimkou zpětvzetí již podaného zápisového lístku je úspěšný výsledek odvolání na jiné SŠ. 

 

Odvolání proti rozhodnutí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

 

Květen  2021       

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání):  1. termín 12. května 2021 

                                                                                   2. termín 13. května 2021 

          

Zákonní zástupci informují o výsledku přijímacího řízení do SŠ výchovného poradce, popř. třídního učitele. 

 

 

Kariérová poradkyně:     Mgr. Alena Svobodová 

                                    Konzultační hodiny – čtvrtek 13:00 – 14:00 (vždy po telefonické domluvě předem) 

                                          

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks