Speciální pedagog

Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Náplň práce školního speciálního pedagoga vychází ze specifik naší základní školy. Jedna ze základních podmínek úspěchu v poskytování poradenských služeb na škole je právě schopnost reagovat na reálné vzdělávací potřeby žáků školy.

Náplň práce školního speciálního pedagoga ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko:

 • úzce spolupracuje s celým týmem školního poradenského pracoviště;
 • koordinuje speciálně pedagogické poradenské služby na škole;
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané;
 • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte a poskytuje podporu pro

žáky vyžadující podpůrná opatření v průběhu vzdělávání (plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány) ;

 • vyhodnocuje účinnost aplikovaných podpůrných opatření, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy;
 • pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými individuálně i skupinově;
 • průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování, hledá optimální vzdělávací cesty;
 • provádí screeningové, diagnostické, reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy;
 • poskytuje konzultace a metodickou pomoc zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům;
 • spolupracuje s třídním učitelem v oblasti práce s třídním koletivem, metodicky vede a zapracovává principy účinné a bezpečné osobnostní a sociální výchovy do výchovně vzdělávacího procesu;
 • koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga ve škole;
 • spolupracuje při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání;
 • vytváří a realizuje intervenční programy v oblasti školního neúspěchu s uplatněním speciálně pedagogických přístupů (spolupráce s MŠ, předškoláci);
 • organizuje besedy zejména pro zákonné zástupce;
 • integruje poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných školských poradenských zařízení - PPP, SPC, aj.

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Na školního speciálního pedagoga se tedy mohou obracet učitelé školy, žáci i rodiče. Všechny informace, které speciální pedagog při své práci získá, jsou vázány profesionálním tajemstvím a jsou pouze pro potřebu speciálního pedagoga. Při své práci se speciální pedagog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem – není profesionálně podřízen ředitelství školy.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks