Patronáty deváťáků nad prvňáčky

Zaběhnutou praxí v naší škole je patronát deváťáků nad prvňáčky. Dlouhá léta spočíval pouze v doprovázení prvňáčků během prvního měsíce do tříd ve třetím patře.

Loni jsme z deváťáků udělali průvodce prvňáčka po celý školní rok a obě strany byly moc spokojené.

Deváťák se, jako nejstarší žák na škole, orientuje bravurně ve školním prostředí, dokáže prvňáčkům pomoci, poradí a snaží se být vzorem ve všech oblastech. Je jeho parťákem i starším kamarádem.

Patroni se s prvňáčky setkávali zejména v hodinách OV a VV, kde se rozvíjí spolupráce, komunikace i ostatní složky osobností a sociální výchovy.

SPOLEČNÉ AKTIVITY

  • Přivítání prvňáka na začátku školního roku při slavnostním zahájení a seznámení s Patrony.
  • Doprovázení prvňáků během prvního měsíce ze šaten do třídy, pomoc s věcmi a nachystáním na hodinu.
  • Společné fotografování a následné zpracovávání materiálů pro bližší poznávání.
  • Pomoc Patronů při výrobě pomůcek do výuky pro 1.třídu.
  • Vycházka do parku s překvapením.
  • Chodí Mikuláš.
  • Společná keramická dílna.
  • Zdramatizovaná pohádka o přátelství.
  • Přání do dalšího roku.
  • Rozloučení s Patrony při slavnostním předávání vysvědčení.

Reakce rodiče na Patronát deváťáků

Vážená paní třídní učitelko deváťáků,

chci Vám velmi poděkovat za akci Deváťáci – Patroni prvňáčků. Nevím, jak v jiných případech, ale naše patronka Monika Nováková se stala pro naši Petru více, než jen starostlivou opatrovnicí, která se stará o to, aby v prvních dnech nezabloudila. Monika se s Petrou po čase skamarádila tak, že jí věnovala i svůj volný čas, brala ji na kolo, koloběžku či jen tak na malou procházku, báječně se pobavily  a za to jsem moc ráda.

Předejte Monice, prosím, malou pozornost od nás, a popřejte všem deváťákům šťastné roky na středních školách.

V Rájci- Jestřebí 27.6.2018 maminka od Petry jména jsme pozměnili)


Patronáty Patronáty
Patronáty Patronáty

PŘIPRAVENI DO ŠKOLY?

Stimulační skupinky pro předškoláky

Jde o preventivní program pro budoucí prvňáčky naší školy, který nabízí školní speciální pedagog ve spolupráci s učitelkami MŠ.

V těchto skupinkách hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy. Důraz klademe zejména na rozvoj řeči, myšlení, sluchu a zrakového vnímání. Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, pravolevou a prostorovou orientaci a početní představy.

Děti si vyzkouší systematickou práci, která je podobná tomu, co je čeká po vstupu do první třídy základní školy. Zkusí se hlásit, pokud něco ví, neskáče ostatním do řeči, snaží se odpovídat tehdy, když jej pedagog vyvolá a snaží se reagovat na pokyny učitele nebo rodiče. Naučí se také, že dostává domácí úkoly, které další lekci přináší ke kontrole a ohodnocení.

Nedocenitelným přínosem skupinky je spolupráce dítěte s rodičem.

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. Rodič získává praktický návod, jak s dítětem pracovat a pomoci mu rozvíjet dovednosti, které mu napomohou ke zvládnutí školní docházky. Rodič také vidí, jak dlouho je dítě schopno se soustředit na určitou věc, jak se projevuje v kolektivu, jak pracuje dle pokynů. Má také možnost vidět jej v kontextu spolupráce s vrstevníky.

Stimulační skupinky pro předškoláky mají jednoznačně pozitivní vliv na rozvoj předškoláků, ať už v oblastech, na které se program primárně zaměřuje, tak i v oblastech jako je sebedůvěra, sebeovládání, trpělivost, pozornost, svědomitost, smysl pro povinnost apod.

Na prvním místě je vždy dětská radost, samostatnost a pozitivní pocit vlastní hodnoty. Pedagog i rodič musí dítě nadchnout, nejlépe svým otevřeným, kladným postojem i novými nápady.


Skupinky Skupinky
Skupinky Skupinky
Skupinky Skupinky
Skupinky Skupinky
Skupinky Skupinky

PEER PROGRAM

Dlouhá léta je na naší škole realizován Peer program v šestých ročnících. Jeho cílem je propagace zdravého životního stylu, seznámení se škodlivostí návykových látek. Snaží se žáky naučit různé způsoby odmítání a získat dovednosti v oblasti mezilidských vztahů. Učí žáky rozpoznat znaky šikany a naučit se jí bránit, upozorňuje na rozdíly mezi skutečným a virtuálním světem.

Peery jsou starší kamarádi z devátých ročníků, které vybere vyučující a mohou být svým chováním vzorem pro ostatní. Pomáhají při týmové práci.

Program je realizován v druhém pololetí ve čtyřech dvouhodinových blocích.

Osobnostní a sociální výchova

Tým Školního poradenského pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli a asistenty pedagoga rozvíjí schopnosti, dovednosti a postoje žáků naší školy v Osobnostní a sociální výchově (OSV).

Jsem žák nebo žákyně XX. třídy, do školy chodím včas, zdravím všechny dospělé v budově školy, pozdravím se i se svými spolužáky a oslovuji je jménem. Nezapomínám poprosit a poděkovat, jsem kamarád a rád pomáhám, mluvím slušně a chovám se ohleduplně. Znám půlmetrový hlas a učím se ho používat. Pravidlo “když jeden mluví, ostatní poslouchají” je pro mě zatím hodně náročné, bude potřeba jej často trénovat a posilovat, ale vím, že je neméně důležité jako ostatní pravidla naší třídy a já je chci dodržovat, protože pak nám všem bude fajn, budeme spokojení, usměvaví a v bezpečí.
 ... tohle a mnohem více jsou hodnoty, které odráží hodiny OSV na naší škole. Hodnoty, které žáky provází celý život a jejichž osvojení do značné míry rozhodne o tom, zda naši žáci jednou uspějí v profesi i osobním životě.

OSV je důležitou součástí Školního vzdělávacího programu. Dlouhodobé cíle OSV na naší škole se zaměřují na výstupy v oblasti sebepoznání a sebepojetí, seberegulaci a sebeorganizaci, mezilidské vztahy a komunikaci.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks