Výchovný poradce

Činnosti výchovného poradce ve škole vycházejí ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Náplň práce výchovného poradce vychází z potřeb žáků a pedagogů naší školy. Je koncipována tak, aby byly splněny všechny požadavky dané legislativou a současně napomáhala maximální měrou podpořit žáky a jejich rodiče při dosahování cílů výchovně-vzdělávacího procesu, které jsou zakotveny ve školním vzdělávacím programu.

Náplň práce výchovného poradce ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko:

1) V oblasti vedení ŠPP

 • koordinuje a vede jednání a činnosti všech složek ŠPP a jeho členů,
 • koordinuje práci asistentů pedagoga,
 • úzce spolupracuje s vedením školy.

2) V oblasti kariérového poradenství

 • koordinuje kariérové vzdělávání a diagnosticko-poradenské činnosti vedoucí k volbě povolání,
 • poskytuje informace žákům i jejich rodičům o přijímacím řízení, poskytuje pomoc při podávání přihlášek na střední školy,
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujícím kompetence školy,
 • zajišťuje skupinové návštěvy žáků na Úřadu práce České republiky,
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

3) V oblasti metodické a informační činnosti

 • uplatňuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, s přípravou a vyhodnocováním plánů pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s tvorbou a vyhodnocováním IVP a v práci s mimořádně nadanými žáky,
 • uplatňuje metodickou pomoc učitelům při realizaci osobnostního a sociálního rozvoje žáků,
 • zprostředkovává pedagogickou diagnostiku žákům,
 • předává informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • poskytuje informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • organizuje vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výchovný poradce představuje ve škole především spojnici mezi pedagogy, žáky, jejich rodiči, poradenskými pracovišti, vedením školy a také institucemi zabývajícími se ochranou práv dětí a mládeže, neziskovými organizacemi, všemi, kteří naplňují základní cíle vzdělávání a výchovy dětí. a zajišťují dodržování práv dětí a mladistvých. Při své práci se výchovný poradce řídí etickými normami své profese a dbá na ochranu osobních údajů a ctí bezpečí všech zúčastněných.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks