Týden zdraví v 9. ročníku

V týdnu od 29. května proběhla na naší škole tradiční akce s názvem Týden zdraví.

Zavítali k nám odborníci mnoha profesí, kteří formou rozmanitých aktivit, besed a přednášek přiblížili žákům témata jako prevence HIV, potravinová banka, arabský způsob života, práce žurnalistky, práce spisovatele a rozhlasového reportéra, co obnáší povolání kuchaře a další.

Aktivity byly rozplánovány do celého týdne. Některé besedy absolvovali žáci povinně, některé si mohli zvolit.
Zájemci absolvovali relaxaci s jógou, kdy jsme se naučili správný funkční dech, základní cviky a především její zdravotní přínosy. Navštívili nás hasiči, kteří na příkladech z praxe zopakovali žákům zásady první pomoci a chování v krizových situacích. Na besedě o veganství nám majitel veganské restaurace přiblížil nejen způsob stravování, ale i celou životní filozofii a ochranu přírody. O účelném využití potravin nás informoval ředitel potravinové banky. V rámci aktivity Tonda obal jsme se naučili správně třídit odpadky. Zhlédli jsme také film Jakub o domácím násilí a dokument V síti, který pojednával o zneužívání dětí na internetu.

Aby žáci pouze neseděli v lavicích, připravili si pro ně tělocvikáři výkonnostní testy, kdy si na hravých úkolech vyzkoušeli hoši svou fyzickou zdatnost. Děvčata absolvovala tříhodinový blok s paní kosmetičkou. Dívky se naučily, jak správně pečovat o pleť a jaké líčení se k jejich barevnému typu nejvíce hodí, některé si nechaly pleť odborně vyčistit a nalíčit.

Žáci si z celého týdne odnesli mnoho nových poznatků, které v životě jistě ocení.

                                                                                             

                                                                                              Mgr. Martina Kalíková


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodina dějepisu v 6. A a v 6. B - římská architektura

Ve středu 10. 5. 2023 ve třídě 6. A a ve středu 17. 5. 2023 ve třídě 6. B se žáci zabývali starověkou římskou architekturou.

Nejprve dostali žáci k posouzení šest tvrzení o starověké římské architektuře. Odhadovali, zda jsou tato tvrzení pravdivá, nebo ne. Jedno z tvrzení např. znělo takto: O2 aréna v Praze je větší (vejde se do ní více diváků) než Koloseum v Římě. Poté, co si žáci zapsali k tvrzením svůj odhad, pustili se do četby naučného textu, v němž hledali potvrzení či vyvrácení svého odhadu. 

Následovala prohlídka fotografií starověkých římských staveb, o nichž se žáci dočetli v textu. Nově nabyté informace zapisovali žáci do diagramu rybí kost (od koho přejímali Římané stavitelské zkušenosti, jaké vynálezy z oblasti architektury Římané převzali, jaké typy staveb stavěli, jaké materiály používali). Nechyběl ani osobní pohled každého žáka - žáci se vyjadřovali, která stavba je nejvíce zaujala a proč.

Svoje seznamování se starověkou římskou architekturou uzavřeli žáci stavbou přečnělkové klenby z plastových kostek.

Mgr. Petra Resová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRAJSKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA

Divadelní inscenaci "Červená karkulka" nastudovali žáci divadelního kroužku. V divadelní hře se žáci jedné úplně normální třídy zamýšlejí nad tím, proč je karkulka jednou z nejznámějších pohádkových postav. Na divadelním podiu vzniká příběh karkulky, která přejímá vzorce chování i zlozvyky dnešní doby a vzniká úplně jiný příběh o úplně jiné karkulce. S touto divadelní hrou žáci divadelního kroužku postoupili až do Brna, do krajského kola přehlídkové soutěže. Naše škola má skvělé herce, kteří se nebojí ani autorského divadla!


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodina dějepisu v 6. A a v 6. B - řecká architektura a výtvarné umění

3. května se žáci 6. A a 6. B zabývali v hodině dějepisu starověkým Řeckem. Cílem bylo seznámit žáky s projevy starověké řecké architektury a výtvarného umění, motivovat žáky k důkladnějšímu pozorování těchto projevů a k vyjádření osobních pocitů z těchto starověkých výtvorů.

Žáci se nejprve snažili ve dvojicích pomocí klíčových slov zjistit, co konkrétně budou ze starověkého Řecka zrovna tuto vyučovací hodinu prozkoumávat. Shodli se na tom, že klíčová slova odemykají téma "řecké umění a památky". Dvě klíčová slova byla ale pro některé žáky neznámá, nebo žáci tato slova sice už slyšeli, ale nedokázali si vzpomenout na jejich význam. Vysvětlení neznámých slov se ujali žáci, kteří tato slova znali. Velmi pěkné vysvětlení poskytli u slova reliéf a uvedli i příklad reliéfu nad hlavním vstupem do bořitovského kostela.

Žáci poté přešli k individuálnímu čtení textu s informacemi o řecké architektuře a výtvarném umění. Společně s textem dostali žáci i kartičky s obrázky a s názvy částí staveb, staveb, soch apod. Ve dvojicích s pomocí textu přiřazovali obrázky ke správným názvům. 

V další části hodiny si žáci prohlédli fotografie starověkých řeckých staveb a soch. Nechali na sebe stavby a sochařská díla působit a všímali si pocitů, které v nich tyto výtvory vyvolávají.

Poslední část hodiny patřila shrnutí a zamyšlení. Každý žák vyplnil sám za sebe tzv. pětilístek.

Mgr. Petra Resová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Jde o preventivní program pro budoucí prvňáčky naší školy, který nabízí školní speciální pedagog ve spolupráci s učitelkami ZŠ.

V těchto skupinkách hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy. Důraz klademe zejména na rozvoj grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace a početních představ.

Děti si vyzkouší systematickou práci, která je podobná tomu, co je čeká po vstupu do první třídy základní školy. Zkusí se hlásit, spolupracovat ve skupině, neskákat ostatním do řeči, snaží se odpovídat tehdy, když jej pedagog vyvolá a snaží se reagovat na pokyny učitele nebo rodiče.

Nedocenitelným přínosem programu je spolupráce dítěte s rodičem.

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. Rodič získává praktický návod, jak s dítětem pracovat a pomoci mu rozvíjet dovednosti, které mu napomohou ke zvládnutí školní docházky. Rodič také vidí, jak dlouho je dítě schopno se soustředit na určitou věc, jak se projevuje v kolektivu, jak pracuje dle pokynů. Má také možnost vidět jej v kontextu spolupráce s vrstevníky.

Stimulační skupiny pro předškoláky mají jednoznačně pozitivní vliv na rozvoj předškoláků, ať už v oblastech, na které se program primárně zaměřuje, tak i v oblastech tzv. soft skills (měkké dovednosti): učí se poznávat sami sebe, své silné stránky, pracovat se svými emocemi, učí se komunikovat s různými lidmi, mají zodpovědnost a posilují smysl pro povinnost, budují si zdravé sebevědomí a to vše v bezpečném prostoru. Na prvním místě je vždy dětská radost, samostatnost a pozitivní pocit vlastní hodnoty.

Pedagog i rodič přistupuje k dítěti tak, aby každé mohlo dosáhnout úspěchu. Nehodnotíme, rozvíjíme talent, zvyšujeme sebedůvěru, pomáháme překonávat překážky a posouvat limity. Snažíme se být profesionály, kteří pomáhají dětem vidět jejich vlastní cestu k úspěchu.

Za tým ŠPP: Mgr. Andrea Filipiová, školní speciální pedagog


 
 
 
 
 
 
 
 

Dobronauti 3.B znovu na utajené MISI - udělujeme dobré rady Nandávači, Schytávači i Všímalům


 
 
 

Preventivní program DOBRONAUTI - Zpátky v čase - žáci 3. A úspěšně dokončili MISI I

Prožitkový edukačně-preventivní program učí žáky naší školy, jak předcházet vrstevnickým konfliktům a jak je zvládat, když už nastanou.
S Dobronauty z 3.A to tentokrát to bylo "o prsa", ale nakonec se podařilo misi vyhrát. 
Mgr. Andrea Filipiová, agent 008 v terénu

 
 
 
 
 
 
 
 

Vánoční hodina ve třetích třídách

Hodina angličtiny na téma „Christmas“ proběhla během poslední hodiny anglického jazyka v letošním roce. Děti si mohly vybrat z celkem 7 stanovišť ve třídě:

1. Snowflake – výroba sněhové vločky se závěrečným zazpíváním písničky „Little Snowflake“, při kterém se vločka použila k znázornění části těla, na které vločka padá.

2. Christmas Card – výroba vánočního přáníčka v anglickém jazyce.

3. Decorate your Christmas tree – děti si ozdobily předlohu vánočního stromečku podle pokynů v anglickém jazyce.

4. Colour Santa – vybarvení obrázku podle pokynů v anglickém jazyce.

5. A letter to Santa – děti podle předlohy napsaly dopis Santovi.

6. Christmas Carp – výroba vánočního kapra s následnou písničkou, ve které si děti navzájem darovaly kapra.

7. Colour and count / Wordsearch – děti měly možnost obeznámit se se slovní zásobou na téma „Vánoce“ v rámci osmisměrky a počítání předmětů na obrázku.

Každý žák si mohl vybrat, na kterém stanovišti bude pracovat a zda bude pracovat sám či s někým dalším. Žáci pracovali svým tempem a každý absolvoval takový počet stanovišť, kolik mu vyhovovalo. Na tabuli se promítal obrázek útulného vánočně vyzdobeného pokoje s klidnou hudbou. Žáci pracovali s radostí, na konci hodiny ani nechtěli přestat.

Mgr. Joruna Walther


 
 
 
 
 
 

Preventivní program DOBRONAUTI - Zpátky v čase - žáci 4. B úspěšně dokončili MISI I

Prožitkový edukačně-preventivní program učí žáky naší školy, jak předcházet vrstevnickým konfliktům a jak je zvládat, když už nastanou. Děti skrze zábavnou hru objeví moc ovlivňovat vztahy, získají dovednosti a tipy, jak jednat v konfliktech. Učitelé lépe porozumí jednotlivým dětem a jejich projevům, naučí se, jak podpořit děti v samostatném jednání.
 

Mgr. Andrea Filipiová, školní speciální pedagog, agent 008 v terénu


 
 
 
 
 
 

Preventivní program DOBRONAUTI - Zpátky v čase - žáci 3.B úspěšně dokončili MISI I

Prožitkový edukačně-preventivní program učí žáky naší školy, jak předcházet vrstevnickým konfliktům a jak je zvládat, když už nastanou. Děti skrze zábavnou hru objeví moc ovlivňovat vztahy, získají dovednosti a tipy, jak jednat v konfliktech. Učitelé lépe porozumí jednotlivým dětem a jejich projevům, naučí se, jak podpořit děti v samostatném jednání.
 
Mgr. Andrea Filipiová, školní speciální pedagog, agent 008 v terénu

 
 
 
 

Preventivní program DOBRONAUTI - Zpátky v čase - žáci 4. A úspěšně dokončili MISI I

Prožitkový edukačně-preventivní program učí žáky naší školy, jak předcházet vrstevnickým konfliktům a jak je zvládat, když už nastanou. Děti skrze zábavnou hru objeví moc ovlivňovat vztahy, získají dovednosti a tipy, jak jednat v konfliktech. Učitelé lépe porozumí jednotlivým dětem a jejich projevům, naučí se, jak podpořit děti v samostatném jednání.
 

Mgr. Andrea Filipiová, školní speciální pedagog, agent 008 v terénu


 
 
 
 

Dopolední Halloween party pro 1. - 3. ročník

Dopolední Halloween party ve škole

V pondělí 31. října 2022 si žáci 9.A a 9. B připravili dopolední Halloween party pro žáky 1. - 3. ročníku naší školy. Celý program se odehrával v tělocvičně, kde deváťáci nachystali sportovní a dovednostní stanoviště a rukodělné dílničky, nechybělo ani malování na obličej. Mladší žáci si mohli vyzkoušet opičí dráhu, houpání na kruzích, parkour, slalom s fotbalovým míčem nebo s košťaty mezi kužely, střílení florbalovým míčkem do papírových talířů, přechod lavičkové kladiny, přeskoky přes lavičku, střílení z plastové pistole pěnovými náboji, trefování pingpongových míčků do kelímků, tisk dýní, vyrábění strašidel a netopýřích masek atd. Mladším žákům se celý program velmi líbil, aktivity si užili a odnesli si i vlastní výrobky. Halloween je původně keltský lidový svátek, který se zachoval ve Velké Británii a především v Irsku díky smíchání pohanských a křesťanských zvyků. Svátek byl později přenesen do USA, Kanady i Austrálie. Jeho název vznikl zkrácením anglického výrazu “Předvečer Všech svatých” (“All Hallow’s Eve”).

Mgr. Petra Resová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportovní dopoledne v Bořitově 30. 9. 2022 - 1. B a 9. A

Společné dopoledne našich prvňáčků a deváťáků v Bořitově

Žáci devátého ročníku na naší škole se již tradičně stávají patrony prvňáčků. Starají se o to, aby sžití prvňáčků se školním životem bylo radostné, aby se žádný prvňáček necítil v nové škole osamělý, aby věděl, že má svého kamaráda v deváté třídě, na kterého se může spolehnout. Deváťáci také pořádají pro prvňáčky nejrůznější akce, které zpestřují prvňáčkům školní povinnosti a které zase naopak deváťáky učí zodpovědnosti a týmové práci. Jednu takovou akci si v pátek 30. října 2022 připravili žáci 9. A pro své kamarády z 1. B.

Prvňáčci se vydali autobusem na exkurzi do Bořitova a deváťáci je následovali tamtéž pěšky. V Bořitově přivítala prvňáčky paní Janíčková a provedla je provozem Zepo Bořitov. Žáci viděli na naživo krávy a telátka, viděli, jaký je život krav chovaných pro mléko, jak a kolikrát denně probíhá dojení. Po exkurzi se žáci přesunuli k nedalekému fotbalovému hřišti. Zde už na ně čekali jejich kamarádi deváťáci se sportovními aktivitami a paměťovými hrami - skákání v pytli, hod míčkem na cíl, střelba na bránu, slalom s fotbalovým míčem, pohyb dvojice se svázanýma nohama atd. Za splněné úkoly získali prvňáčci od deváťáků diplom a drobnou odměnu. Naprosto největší odměnou, a to pro všechny účastníky akce, bylo vynikající občerstvení, které připravila paní Janíčková. Byl to teplý čaj a palačinky s marmeládou nebo nutelou. Palačinek se snědlo opravdu hodně, nejméně sedmdesát kusů. Po výborném občerstvení se prvňáčci vrátili zpět do školy autobusem a deváťáci opět pěšky. Všem žákům se celé dopoledne velmi líbilo a dohodli se, že budou ve společných akcích pokračovat.

Mgr. Petra Resová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroužek angličtiny


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptační pobyt 6.A


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logická olympiáda 2022

Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Soutěž pořádá Mensa České republiky,  školní kolo koordinuje Mgr. Andrea Filipiová, školní speciální pedagog, členka týmu ŠPP


 
 
 
 

Práce ŠPP

Podpora kariérového poradenství v 9.C (Mgr.  A. Svobodová, Mgr. L. Herčíková, Mgr. M. Kalíková) 19.9.2022


 
 
 
 
 

Dobronauti opět v akci

Pomáháme předcházet rizikovému chování v roli všímalů. 5.A , 20.9.2022


 
 
 
 
 
 
 
 

30. 9. 2022 Sportovní dopoledne 2. a 3. ročník


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptační pobyt 6.B


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT Life!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks