Školní psycholožka PhDr. Kateřina Vrtělová

Psycholožka a psychoterapeutka, s dlouholetou supervizní a lektorskou praxí v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, školství a managementu.

Pro práci školního psychologa jsou klíčové cílové skupiny, se kterými každodenně spolupracuje. V následujících odstavcích uvádím možnosti uplatnění mých odborných znalostí a zkušeností s ohledem na potřeby jednotlivých skupin dětí a dospělých.

Vztahová síť školního psychologa

  • ředitel a vedení školy
  • pedagogové, AP, ŠPP
  • třídní kolektivy
  • žáci
  • rodiče a zákonní zástupci dětí

Jak může být ŠP užitečný učitelům?

Nabídka podpory ze strany školního psychologa se odvíjí od nastavené spolupráce a vzájemné důvěry s pedagogickým sborem a jednotlivými pedagogy. V případě zájmu je možné nabídnout různé sociometrické metody, intervence ve třídě (pokud jsou narušeny vrstevnické vztahy), analýzu situace, podporu řešení patových či krizových situací. Současně ŠP provádí ve třídách depistáž dětí ohrožených rizikovým chováním nebo s obtížemi chování. Součástí možné intervence jsou i vedení skupinových aktivit v rámci třídních kolektivů s různým zaměřením. Z mého pohledu je důležitou součástí práce školního psychologa i podpora pedagogů v rámci prevence syndromu vyhoření, rozvoje reflexe jejich odborné praxe a možnost konzultování závažných témat v situaci jejich vzniku a průběhu.

Spolupráce ŠP s rodiči žáků

Součástí práce ŠP je také podpora vzájemné spolupráce rodičů a školy. Bez vědomí a úzkého zapojení rodičů je jakákoliv změna u dětí jen těžko představitelná. Úlohou školního psychologa je tedy i komunikace s rodiči, jejich edukace a motivace k užitečnému a citlivému zapojení do žádoucích procesů eliminujících problémy dětí a podporující jejich zdravý vývoj. V případě zájmu je možné uskutečnit preventivní podporu v oblasti rozvoje rodičovských kompetencí formou individuálních konzultací či různě nastavených rodičovských skupin. Sdílení a vzájemná podpora je vždy velmi silnou motivací k sebereflexi a následné změně.

Jak může ŠP pracovat s třídními kolektivy?

Nezdravé sociální klima ve třídách bývá často příčinou rizikového chování, produkuje agresory, oběti, školní neúspěch a další negativní jevy. ŠP může problémy řešit „tady a teď“. Řešení obvykle není jednorázovou záležitostí, proto je žádoucí dlouhodobá spolupráce.  Za základ považuji budování bezpečí a důvěry v kolektivu formou efektivní komunikace a s využitím skupinových technik a her. Rozvoj komunikačních dovedností a emoční inteligence pomáhá tvorbě a udržení zdravého klimatu ve třídě a usnadňuje tak proces učení. Práce s emocemi, otevřená komunikace, schopnost konstruktivní kritiky, odmítání, vzájemná podpora a ocenění, aktivní naslouchání, to vše jsou dovednosti, které je třeba v dětech rozvíjet a které jsou důležitým základem pro spokojený život.

Co může ŠP nabídnout dětem ve škole?

V rámci spolupráce s žáky je třeba pracovat na cílené podpoře a porozumění jejich individuálním potřebám. Absolutním základem je vytvoření důvěry a bezpečí pro proces učení a zároveň rozvoj žádoucích kompetencí, které žáci potřebují v každodenním životě. Rozvoj těchto kompetencí je v rukou rodičů a pedagogů. Školní psycholog vstupuje do procesu ve chvíli, kdy je pojmenovaná zakázka jednou ze tří zmíněných stran. Pomoc ze strany psychologa přichází v krizových situacích, vztahujících se k problémům s učením, sociálnímu začlenění či k rodinnému zázemí žáka. Nabídkou v takových případech je krizová intervence a konzultace dle aktuálních potřeb žáků. Nastavení spolupráce s žákem je v rukou psychologa a pochopitelně je podmíněna úzkou spoluprací s pedagogy a rodiči. Oblasti, které vyžadují psychologickou intervenci, mohou být: změny chování, problémy se začleněním či vyčleněním ze školního kolektivu, výchovné problémy, specifické poruchy učení, zhoršení prospěchu či podezření na psychické potíže (jako např. úzkosti, sebepoškozování, depresivní stavy, poruchy příjmů potravy, výkyvy nálad, psychosomatické obtíže), atd. Školní psycholog je velmi často první v řadě expertů, který má možnost problém zachytit a následně doporučit a zprostředkovat vhodnou intervenci.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks