Tělocvična - rozpis

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Článek I.

Vstup na školní hřiště

 1. Vstup do areálu školního hřiště (dále jen areálu) pro veřejnost je možný v provozní dobu pro veřejnost. Mimo provozní dobu pro veřejnost je povolen pouze uživateli s platnou smlouvou nebo povolením od provozovatele.
 2. Provozní doba pro veřejnost:

a) v době letního času:

              Pondělí – pátek:           15:30 – 19:00 hod.

              Sobota, neděle:            10:00           – 19:00 hod.

b) v době zimního času:

              Pondělí – pátek:           15:30 – 16:30 hod.

              Sobota, neděle:            10:00           – 16:30 hod.

     V době prázdnin je možné areál využívat ve stejných časech jako o víkendu.     
           

 1. Dětem mladším 6 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 2. Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu a pokyny provozovatele, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a bezpečnost.
 3. Z užívání areálu jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozovatele, ohrožují zdraví, bezpečnost a pořádek a osoby podnapilé. Porušení tohoto ustanovení bude oznámeno policii.
 4. Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí uživatele. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy či jiné ohrožení zdraví uživatele.
 5. V celém areálu je zakázáno:

-        zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu

-        kouřit

-        požívat alkoholické nápoje a návykové látky

-        manipulovat s otevřeným ohněm

-        vodit psy a jiná zvířata

-        jezdit na kole nebo používat motorová vozidla

-        poškozovat zařízení areálu a zeleň, znečišťovat areál a ostatní plochy

-        narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem

-        používat areál k činnostem nesouvisejícím s tělovýchovnými a spor-tovními aktivitami

-        přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat

-        vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí

-        v uvedených hodinách využívat hřiště komerčně,

-        užívat herní a sportovní zařízení a nářadí při zjištěném poškození.

Článek II.

Provozní pokyny pro uživatele

 1. Areál je možno používat pouze k tělovýchovným a sportovním účelům. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení areálu a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování, na hřiště vstupují pouze ve sportovní obuvi. Na umělém povrchu je zakázáno používat kopačky se špunty.
 2. Při současném užití areálu několika uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky.
 3. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit zástupci provozovatele. Uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.
 4. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.
 5. Nalezené předměty se odevzdávají v kanceláři školy v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál při nepříznivých povětrnostních podmínkách, případně z jiných závažných důvodů.     Uzavření areálu bude oznámeno na tabuli u vchodu do areálu.
 2. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele areálu s platností od 1. 10. 2024.

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR                                          158

Zdravotnická záchranná služba:          155

Hasiči:                                              150

V Rájci-Jestřebí 1. 10. 2024              

Provozovatel: ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks