Tělocvična - rozpis

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

(pro mimoškolní uživatele)

Článek I.
VSTUP NA ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

1. Vstup do areálu školního hřiště (dále jen areálu) je povolen pouze uživateli s platnou smlouvou nebo povolením od provozovatele, a to v době stanovené rozvrhem provozu areálu.

2. Provozní doba a denní rozvrh jsou zveřejněny na tabuli u vchodu do areálu.

Článek II.
PROVOZNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE

1. Areál je možno používat pouze k tělovýchovným a sportovním účelům. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení areálu a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování. Na umělém povrchu je zakázáno používat kopačky se špunty.

2. Při současném užití areálu několika uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky.

3. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit zástupci provozovatele. Uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.

4. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.

5. Nalezené předměty se odevzdávají v kanceláři školy v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin.

Článek III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál při nepříznivých povětrnostních podmínkách, případně z jiných závažných důvodů. Uzavření areálu bude oznámeno na tabuli u vchodu do areálu.

2. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele areálu s platností od 1. 9. 2014.

3. Dětem mladším 6 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

4. Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu a pokyny provozovatele, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a bezpečnost.

5. Z užívání areálu jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozovatele, ohrožují zdraví, bezpečnost a pořádek a osoby podnapilé. Porušení tohoto ustanovení bude oznámeno policii.

6. Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí uživatele. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy či jiné ohrožení zdraví uživatele.

7. V celém areálu je zakázáno:

 • zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu
 • kouřit
 • požívat alkoholické nápoje a návykové látky
 • manipulovat s otevřeným ohněm
 • vodit psy a jiná zvířata
 • jezdit na kole nebo používat motorová vozidla
 • poškozovat zařízení areálu a zeleň
 • znečišťovat areál a ostatní plochy
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
 • používat areál k činnostem nesouvisejícím s tělovýchovnými a spor-tovními aktivitami
 • přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat.

Důležitá telefonní čísla

Správci hřiště:
723481570 – Zouhar Milan
773154683 – Ševčík Miroslav
Zdravotnická
záchranná služba:
516 500 800
(tísňové volání 155)
 školní hřiště
Policie ČR:
tísňové volání 158
Hasiči:
516 432 014
(tísňové volání 150)
školní hřiště

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks