Šablony na ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí

Název projektu: Šablony na ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
Operační program: Jan Ámos Komenský
Termín realizace: 1. 10. 2022 - 31. 12. 2024

Eumsmt-barevne-cmyk

Finanční gramotnost

Hlavním smyslem koncepce Finančně gramotná škola je pomoci školám pozvednout kvalitu výuky finanční gramotnosti.

Stribrny-certifikat-na-web

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme

Doučování žáků škol

Doucovani

Více informací najdete zde.

SPOLEČNĚ ZA ZVLÁDNUTÍM GRAMOTNOSTÍ 3

Projekt

Přírodovědné a jazykové učebny bezbariérově

Irop_cz_ro_b_c-rgb

Primárním cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodovědných oborů a práce s digitálními technologiemi, vyučovaných podle IROPem podporovaných Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení nového a moderního vybavení do nových učeben sloužících k výuce jazykových a přírodovědných předmětů. Ve vzdělávací institucí tím dojde k modernizaci výuky, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Sekundardním cílem projektu je doplnění bezbariérovosti výše zmíněných budov školy prostřednictvím rekonstrukce a stavebních úprav stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

Terciárním cílem projektu je zlepšit vnitřní a vnější konektivitu v celém vzdělávacím zařízení.

Cíl projektu je synergický se specifickým cílem IROP 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, neboť připraví hmotné podmínky a zabezpečení pro efektivnější realizaci rozvoje požadovaných kompetencí žáků i pedagogů, včetně osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením.

Očekávané změny:

-Zvýšení klíčových kompetencí žáků školy v jazykových a přírodovědných oborech;

-Modernizace pěti odborných učeben přispěje ke zvýšené uplatnitelnosti žáků na pracovním trhu;

-Bezbariérová dostupnost školy umožní přístup ke vzdělávání širší skupině žáků s podpůrnými potřebami.

-Zajištění vnitřní konektivity školy přispěje ke zvýšenému využití výuky pomocí mobilních zařízení.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Společně za zvládnutím gramotností 2 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010154

Od 1. 10. 2018 začínáme řešit projekt "Společně za zvládnutím gramotností 2" podaný v rámci Šablon II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt navazuje na ukončený projekt Společně za zvládnutím gramotností, podobně jako v ukončeném projektu je podpora zaměřena na doučování žáků, vzdělávání pedagogů ZŠ a MŠ, sdílení zkušeností a financování pozic speciálního pedagoga a školních asistentů. Projekt budeme realizovat 2 roky, celkové náklady jsou plánovány ve výši 2 562 714,- Kč (2 178 307,- Kč je příspěvek EU, 384 407,- Kč z národních zdrojů). 

Přírodovědné a jazykové učebny bezbariérově CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003880

V únoru roku 2017 jsme podali projektovou žádost v rámci výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol SVL" Integrovaného regionálního operačního programu. Dne 26. 6. 2018 byl náš projekt "Přírodovědné a jazykové učebny bezbariérově" schválen k financování, od července jsme zahájili realizaci projektu.

Během tohoto školního roku a prázdnin 2019 nás čeká rekonstrukce pěti odborných učeben, doplněna bude bezbariérovost školya dojde také ke zlepšení vnitřní konektivity. Celkové způsobilé výdaje na projekt jsou plánovány ve výši 11 225 962,53- Kč, z toho příspěvek EU 9 542068,15Kč, národní veřejné zdroje 561298,12Kč.

Irop_cz_ro_b_c-rgb

Společně za zvládnutím gramotností

Naše škola realizovala v rámci tzv. Šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v období 1. 10. 2016 - 30. 9. 2018 projekt "Společně za zvládnutím gramotností".

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Logolink_op_vvv_hor_barva_cz2

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

(registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015).

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Více informací naleznete zde. 

Logolink_projekt_nidv_umisteni-pod-text

Školní zahrada

Na naší škole je od konce listopadu do 15. 12. realizován mikroprojekt v rámci projektu  „STABILIZACE A ROZVOJ SÍTĚ NÁRODNÍHO PROGRAMU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT“, který je podpořen ze  STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR  a  MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Projekt vypracovala paní učitelka Mgr. Jaroslava Dobešová a ve spolupráci s organizačním týmem a žáky 6. – 7. ročníku dochází k postupné realizaci. Škola byla finančně podpořena částkou 8 000,- Kč. Mohli jsme vytvořit kamennou skalku na školní zahradě, dovézt a nainstalovat kamenné solitéry a vysadit některé druhy stromů. Další rostliny budou vysazovány v jarních měsících a už nyní žáci vyrábějí jmenovky pro jednotlivé druhy v rámci praktických činností a dílen.

Mgr. Jaroslava Dobešová


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Modernizace učeben 2013/2014

Na naší škole probíhá projekt „ Modernizace odborných učeben na základní škole“.

Vpc_ucebna

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks