Školní speciální pedagog

Standartní činnosti jsou vymezeny v příloze vyhlášky č. 197/2016., kterou se mění vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve škole a školských zařízeních. 

Náplň práce školního speciálního pedagoga ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko: 

 • je součástí týmu Školního poradenského pracoviště 

 • koordinuje speciálně pedagogické poradenské služby na škole 

 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané 

 • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte a poskytuje podporu pro žáky vyžadující podpůrná opatření v průběhu vzdělávání, vyhodnocuje účinnost aplikovaných podpůrných opatření, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy 

 • pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými individuálně i skupinově 

 • průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování, hledá optimální vzdělávací cesty 

 • provádí screeningové, diagnostické, reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy 

 • poskytuje konzultace a metodickou pomoc zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům 

 • spolupracuje s třídním učitelem v předmětu Osobnostní rozvoj, kde společně podporují vstřícné klima kolektivu žáků 

 • koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga ve škole 

 • spolupracuje při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání 

 • spolupracuje s MŠ  

 • participuje na organizaci besed s rodiči v rámci ŠPP 

 • integruje poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných školských poradenských zařízení – PPP, SPC, aj. 

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na podpůrných opatřeních. Na školního speciálního pedagoga se tedy mohou obracet učitelé školy, žáci i rodiče. Při své práci se speciální pedagog řídí etickými normami své profese. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks