Pokyny pro rodiče dětí zařazených do školní družiny

Vážení rodiče,

prosíme pozor, máme nové telefonní číslo do školní družiny: 607 042 659.

1) Provoz ŠD je v 1. patře budovy ZŠ a to od 6 – 8 hodin a od 11:30 – 16:00 hodin. Telefon do ŠD: 607 042 659

2) Přihlášený žák je povinen pravidelně navštěvovat ŠD.

3) Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

4) Pokud se žák nemůže do vyučování ŠD dostavit, prokáže se písemnou omluvenkou, která musí obsahovat: jméno dítěte, datum, hodinu odchodu a podpis rodičů.

5) Odchází-li žák ze ŠD dříve, než v hodinu určenou na zápisním lístku, oznámí to rodiče vychovatelce písemně/ pokud si je osoby uvedené na zápisním lístku nevyzvednou osobně/ Dítě nemůže být uvolněno na základě telefonické žádosti.

6) Žák, který odchází do kroužku, LŠU apod. oznámí vychovatelce písemně den a hodinu konání a zda odchází sám, nebo v doprovodu. Hlásí i veškeré změny. Vzhledem k činnosti ŠD je vhodný odchod dětí do 13,30 hod nebo od 15,00 hod.

7) Rodiče hlásí vychovatelce včas změnu tel. čísla, odcházení ze ŠD, případě jiné změny.

8) Do oddělení ranní družiny dochází dítě samo. Po vyučování předá třídní učitel děti vychovatelce.

9) Žák dbá pokynů vychovatelky, k ní i ostatním dětem se chová slušně. Neničí vybavení , pomůcky, hry, šetří materiálem. Úmyslně poškozené věci nahradí rodič dítěte, které škodu způsobilo.

10) Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty jako jsou šperky, peníze a mobilní telefony, si každý žák ručí sám, školní družina za ně nezodpovídá.

11) Při vycházkách a hrách venku se žák chová ukázněně, dodržuje dopravní předpisy a nevzdaluje se od ostatních. Nosí si též vhodný oděv pro pobyt na hřišti.

12) Pokud žák hrubě porušuje řád ŠD, může z ní být po dohodě s vedením školy vyloučen.

13) Je-li žák ze ŠD opakovaně vyzvedáván opožděně, případně vůbec, může být vyloučen z docházky do ŠD.

Keramická dílna

Při vstupu upoutá vaši pozornost nově zrekonstruovaná keramická dílna. Po obvodu místnosti jsou nové policové skříně, které slouží k uložení pomůcek, ale i také na výstavku výrobků dětí, které si sem chodí dvakrát v týdnu vyrobit žáci školní družiny. Dílna neslouží jen dětem z družiny, ale v rámci výtvarné výchovy a ostatním žákům školy.

Novinkou je zde válcovací stolice, která ulehčí práci s vyválením hlíny. Během chvilky udělá z kusu hlíny plát potřebné velikosti. V nových policích tu vysychají vyrobené květináče, misky, hrníčky, tužkovníky, ale i dekorace do kuchyně a pokojíčků. Ty se pak v peci vypalují při teplotě 950 °C. Poté si výrobky pořídí glazovaný kabátek, nebo-li výrobky se natírají glazurou. Je jich tu spousta a ve velké barevné škále. Můžete si vybrat od bílé, přes světle modrou, zelenou, tmavě modrou, zelenou, fialovou až po hnědou, žlutou a modrozelenou. Nechybí tu ani růžová na prasátka a červená na pusinky, srdíčka a kytičky. Po nanesení glazury putují výrobky opět do pece. Tentokrát se ohřejí na 1025 °C! A poté už čekají na své majitele - tvůrce , aby zútulnily jejich domov.

Ti, co mají dost odvahy, mohou zkusit svoji šikovnost na hrnčířském kruhu, který je také další novinkou naší dílny. Po prvních pokusech „ si něco vytočit“, kdy hlína letí z kruhu pryč, vznikají první misky a vázičky. Chce to přeci jen trošku cviku…

Pokud tato zprostředkovaná návštěva ve vás vyvolala chuť si něco pěkného vyrobit pak neváhejte a přijďte mezi nás.

Na vaši návštěvu se už teď těší vychovatelky školní družiny.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Projekty

Eu_ucebnyZsraje1