Pokyny pro rodiče dětí zařazených do školní družiny

 

 1. Provoz ŠD je v 1. patře budovy ZŠ a to od 6 – 7,40 hodin a od 11:40 – 16:30 hodin. 
 2. Přihlášený žák je povinen pravidelně navštěvovat ŠD.
 3. Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 4. Pokud se žák nemůže do vyučování ŠD dostavit, prokáže se písemnou omluvenkou, která musí obsahovat: jméno dítěte, datum, hodinu odchodu, zda žák odchází sám a podpis rodičů.
 5. Odchází-li žák ze ŠD dříve, než v hodinu určenou na zápisním lístku, oznámí to rodiče vychovatelce písemně/ pokud si je osoby uvedené na zápisním lístku nevyzvednou osobně/ Dítě nemůže být uvolněno na základě telefonické žádosti.
 6. Žák, který odchází do kroužku, LŠU apod. oznámí vychovatelce písemně den a hodinu konání a zda odchází sám, nebo v doprovodu. Hlásí i veškeré změny. Vzhledem k činnosti ŠD je vhodný odchod dětí do 13,30 hod nebo od 15,00 hod.
 7. Rodiče hlásí vychovatelce včas změnu tel. čísla, odcházení ze ŠD, případě jiné změny.
 8. Do oddělení ranní družiny dochází dítě samo. Po vyučování předá třídní učitel děti vychovatelce.
 9. Žák dbá pokynů vychovatelky, k ní i ostatním dětem se chová slušně. Neničí vybavení , pomůcky, hry, šetří materiálem. Úmyslně poškozené věci nahradí rodič dítěte, které škodu způsobilo.
 10. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty jako jsou šperky, peníze a mobilní telefony, si každý žák ručí sám, školní družina za ně nezodpovídá.
 11. Při vycházkách a hrách venku se žák chová ukázněně, dodržuje dopravní předpisy a nevzdaluje se od ostatních. Nosí si též vhodný oděv pro pobyt na hřišti.
 12. Pokud žák hrubě porušuje řád ŠD, může z ní být po dohodě s vedením školy vyloučen.
 13. Je-li žák ze ŠD opakovaně vyzvedáván opožděně, případně vůbec, může být vyloučen z docházky do ŠD.

Školní družina

Úplata ve školní družině činí 700 Kč/pololetí; 1400 Kč/rok.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 029

zs-rajec@zs-rajec.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks